Carregant informació

Esperi per favor

Política de privacitat i protecció de dades

El Consell de Mallorca garanteix la confidencialitat i la protecció de les dades personals que la persona usuària, d'ara endavant en aquest apartat, la persona interessada, facilita a través dels formularis d'aquest web, d'acord amb els termes que estableix el Reglament General de Protecció de Dades 679/2016, de 27 d'abril (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals, de 5 de desembre (LOPDGDD).

 • Qui és el responsable del tractament de les dades? El Consell de Mallorca.
 • Com podeu contactar amb el responsable del tractament? Carrer del General Riera, 113, 07010 Palma, Illes Balears, España.
 • Amb quina finalitat són tractades les vostres dades? Tractarem les dades personals recollides amb la finalitat d'informar i facilitar a les persones interessades l'accés a la informació pública de la gestió de borsins disponibles al portal de selecció del Consell de Mallorca.
 • Quina és la base que ens legitima pel tractament de les vostres dades? La base legítima per la qual recollim les vostres dades personals en aquest apartat està basada en el consentiment que ens atorguen els interessats en facilitar les seves dades personals.
 • Durant quant de temps tractarem les vostres dades? Les dades personals recollides seran conservades durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es varen recollir i per determinar les possibles responsabilitats que se'n poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.
 • Cedirem les vostres dades a altres entitats? No està previst que les dades personals de les persones interessades siguin cedides a altres entitats.
 • Les dades personals de les persones interessades seran transferides a tercers països o a organitzacions internacionals? No està previst que les dades personals de les persones interessades siguin transferides a tercers països ni a organitzacions internacionals.
 • Quins drets emparen les persones interessades en relació al tractament de les seves dades personals? D'acord amb el que preveuen el RGPD i la LOPDGDD, us informam que les persones interessades podran exercir els drets següents:
  • Accedir a les seves dades: les persones interessades tenen dret d'accedir a les seves dades per tal de ser coneixedores de quines dades personals s'estan tractant i els afecten.
  • Sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades: en determinades circumstàncies, les persones interessades tenen dret de rectificar les dades personals inexactes que els concernesquin, i que siguin objecte de tractament per la part responsable o, fins i tot, de sol·licitar-ne la supressió quan, entre d'altres motius, les dades hagin deixat de ser necessàries per als fins que les vàrem recollir.
  • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades: en determinades circumstàncies, les persones interessades tenen dret de sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas se'ls informarà que només es conservaran per l'exercici o defensa de reclamacions d'acord amb el que preveu el RGPD i la LOPDGDD.
  • A la portabilitat de les seves dades: en determinades circumstàncies, les persones interessades tindran dret de rebre les dades personals que els siguin pròpies i ens hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a trametre-les a un altre responsable de tractament.
  • Oposar-se al tractament de les seves dades: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades tindran dret d'oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, el responsable del tractament hauria de deixar de tractar-les tret per imperatius legals o per l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Quan respondrem a la sol·licitud de les persones interessades perquè exercesquin els seus drets?

Les sol·licituds es respondran el més aviat possible i, en qualsevol cas, en el termini d'un mes des de la recepció de la petició. Aquest termini es pot prorrogar dos mesos addicionals si és necessari, si tenim en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. La persona responsable n'informarà les persones interessades dins del primer mes des que han fet la sol·licitud.

Les persones interessades tenen dret de reclamació?

Sí. Les persones interessades, especialment quan no hagin obtingut cap satisfacció en l'exercici dels seus drets, tenen dret de presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. A aquests efectes, es poden adreçar al web de la pròpia agència: www.agpd.es .

Reclamacions i dubtes.

Hi ha un formulari a disposició de les persones interessades per presentar queixes, reclamacions, sol·licituds i dubtes sobre el servei, a la direcció web https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=5035. D'altra banda, també es disposa d'una adreça de correu electrònic: serveideseleccio@conselldemallorca.net

Tots els dubtes i, especialment, les queixes i suggeriments, seran ateses el més aviat possible, sense sobrepassar, en cap cas, els terminis legalment establerts.

Política de galetes

Definició i funció de les galetes

Una galeta (o galeta informàtica) és una petita informació enviada per un lloc web que es guarda en el navegador de la persona usuària (l'internauta), de manera que el lloc web pot consultar-ne l'activitat prèvia. Les principals funcions són la de portar el control dels internautes i la d'aconseguir-ne informació sobre hàbits de navegació.

Quins tipus de galetes utilitza aquesta pàgina web?

 • GALETES DE SESSIÓ: són un tipus de galetes dissenyades per recaptar i emmagatzemar dades mentre l'internauta accedeix a una pàgina web.
 • GALETES D'ANALÍTIQUES: cada vegada que un internauta visita un servei o una eina d'un proveïdor extern (Google Analytics i similars podran afegir-se a aquesta llista, si varien en relació amb els actuals) genera una galeta analítica en l'ordinador, que només es genera en la visita i que serveix per obtenir dades de navegació de forma anònima.

Revocació i eliminació de galetes

Podeu permetre, bloquejar o eliminar les galetes instal·lades en un equip ambla configuració de les opcions del navegador instal·lat en el ordinador. En el cas que no permeteu la instal·lació de galetes en el navegador, és possible que no pogueu accedir a alguna de les seccions del web.

Instruccions específiques per a cada navegador:

Què passa si es deshabiliten les galetes?

Algunes funcionalitats dels serveis quedaran deshabilitades com, per exemple, seguir identificat a la zona de funcionalitats personalitzades.

Actualitzacions i canvis en la política de galetes

El Consell de Mallorca pot modificar aquesta política de galetes en funció d'exigències legislatives, reglamentàries, o amb la finalitat d'adaptar la política a les instruccions dictades per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.